Pojistné události a formuláře

Předmětem této sekce webu je nastínit Vám, našim zákazníkům, doporučený postup při pojistné události vzniklé na Vašem vozidle. Dozvíte se, jak postupovat při parciální škodě, totální škodě a odcizení, atd.

Postup při pojistné události

Parciální škoda

Jedná se o takovou škodu, která nedosahuje výše totální škody (škoda, při níž součet všech nákladů na opravu a odtah pojištěného vozidla převyšuje obvyklou cenu vozidla v ČR v době bezprostředně před škodnou událostí). V případě, že je vozidlo financováno prostřednictvím leasingu nebo úvěru, není možno řešit pojistnou událost rozpočtem (tzn. vyplatit pojistné plnění bez dodání faktury od autorizovaného servisu na příslušnou pojišťovnu).

Námi doporučený postup:

 • v případě vzniku pojistné události (pokud k ní došlo v souvislosti s dopravní nehodou, trestným činem či přestupkem) na vozidle je nutné bezprostředně nahlásit tuto skutečnost Policii ČR,
 • nahlaste tuto skutečnost na pojišťovnu (u které pojišťovny máte vozidlo pojištěno, zjistíte ze smluvní dokumentace), pro nahlášení můžete využít tohoto odkazu www.allianz.cz (týká se i klientů s vozidly pojištěnými v rámci Toyota Pojištění), www.koop.cz, dále doložte kopii řidičského průkazu řidiče v době nehody, hlášení od Policie ČR a ostatní pojišťovnou požadované doklady,
 • po zdokumentování rozsahu poškození vozidla nechte vozidlo opravit u autorizovaného dealera Toyota, resp. Lexus, nebo v autorizovaném servisu,
 • dále je nezbytné nahlásit tuto pojistnou událost naší společnosti - Toyota Financial Services Czech s.r.o. (dále jen "TFSCZ") na základě tzv. Žádosti o devinkulaci (souhlas s vyplacením pojistného plnění), a to buď na Váš účet, nebo účet autorizovaného servisu, který Vaše vozidlo po nehodě bude opravovat (zde potřebujeme znát číslo pojistné/škodní události, název pojišťovny, informaci o vyplacení pojistného plnění - klient/autorizovaný servis, faxové či emailové spojení na pojišťovnu),
 • dále doložte pojišťovnou požadované ostatní doklady, aby mohlo dojít k vyplacení pojistného plnění (hlášení pojistné události, faktura za opravu atd.).

Totální škoda (zničení vozidla)

Totální škoda (zničení vozidla) je taková škoda, při níž součet všech nákladů na opravu včetně odtahu pojištěného vozidla převyšuje jeho obvyklou cenu vozidla.

Námi doporučený postup je-li vozidlo financováno prostřednictvím leasingu:

 • nahlaste pojistnou událost Policii ČR a příslušné pojišťovně (u které pojišťovny máte vozidlo pojištěno, zjistíte ze smluvní dokumentace), pro nahlášení pojišťovně můžete použít tohoto odkazu www.allianz.cz (týká se i klientů s vozidly pojištěnými v rámci Toyota Pojištění), www.koop.cz,
 • zajistěte úschovu vraku vozidla (nejlépe u autorizovaného dealera Toyota, resp. Lexus, či autorizovaného servisu,
 • nahlaste tuto skutečnost naší společnosti TFSCZ - pro nahlášení potřebujeme znát číslo leasingové smlouvy, datum vzniku pojistné události a informaci, kde je umístěn vrak vozidla,
 • na základě následného písemného oznámení pojišťovny je leasingová smlouva ukončena z důvodu totální škody, a to k datu vzniku této pojistné události,
 • dále doložte potřebné doklady na pojišťovnu (vyplněné písemné hlášení pojistné události - viz. výše, kopii řidičského průkazu řidiče v době nehody, hlášení od Policie ČR a ostatní pojišťovnou požadované doklady),
 • pojišťovna vystaví závěrečnou zprávu, která obsahuje informaci o výši pojistného plnění, spoluúčasti a výši zbytků vozu, pojistné plnění je pak v plné výši zasláno TFSCZ,
 • po přijetí pojistného plnění následuje prodej zbytků vozu, který provádí TFSCZ vždy třetí straně,
 • po prodeji zbytků následuje konečné vyrovnání s nájemcem: závazek nájemce vůči leas. společnosti se ponižuje přijatým pojistným plněním a částkou získanou z prodeje zbytků vozu (bez DPH). Případný vzniklý přeplatek u finančního leasingu je zaslán nájemci na účet.

Námi doporučený postup je-li vozidlo financováno prostřednictvím úvěru:

 • nahlaste pojistnou událost Policii ČR a příslušné pojišťovně (u které pojišťovny máte vozidlo pojištěno, zjistíte ze smluvní dokumentace), pro nahlášení pojišťovně můžete použít tohoto odkazu www.allianz.cz (týká se i klientů s vozidly pojištěnými v rámci Toyota Pojištění), www.koop.cz,
 • zajistěte úschovu zbytků/vraku vozidla (nejlépe u autorizovaného dealera Toyota, resp. Lexus, či autorizovaného servisu),
 • nahlaste tuto skutečnost naší společnosti TFSCZ - pro nahlášení potřebujeme znát číslo úvěrové smlouvy, datum vzniku pojistné události a informaci, kde je umístěn vrak vozidla,
 • dále doložte potřebné doklady na pojišťovnu (vyplněné písemné hlášení pojistné události - viz. výše, kopii řidičského průkazu řidiče v době nehody, hlášení od Policie ČR a ostatní pojišťovnou požadované doklady),
 • dále si můžete vybrat jeden ze tří nabízených postupů:

První možnost dalšího postupu:

 • smlouvu ukončí TFSCZ na základě oznámení od pojišťovny, a to k datu obdržení pojistného plnění (klient hradí splátky v plné výši do doby, než přijde pojistné plnění).
 • smlouva je ukončena a Vám je zaslána Dohoda o předčasném ukončení úvěrové smlouvy s vyčíslením dlužné částky, která je ponížena přijatým pojistným plněním,
 • podepsanou Dohodu zašlete v odpovědní obálce do sídla leasingové společnosti a uhradíte případný dluh. V případě, že vznikne přeplatek, bude Vám vrácen po obdržení podepsané Dohody.
 • pokud jsou vyčíslené částky uhrazeny, je Vám odesláno potvrzení o řádném splacení úvěrové smlouvy a originál technického průkazu.
 • poté můžete zbytky vozidla (vrak) prodat, či jakkoli jinak s nimi dle svého uvážení naložit.

Druhá možnost dalšího postupu:

 • pojišťovna vystaví závěrečnou zprávu, která obsahuje informaci o výši pojistného plnění, spoluúčasti a výši zbytků vozu, pojistné plnění je poté v plné výši zasláno TFSCZ,
 • smlouvu ukončí TFSCZ na základě oznámení o likvidaci škodné události formou totální škody od pojišťovny, a to k datu obdržení tohoto oznámení (klient hradí splátky v plné výši do doby, než přijde oznámení o likvidaci škodné události do TFSCZ),
 • po ukončení aukce na vrak vozidla následuje prodej vraku, kde budete prodávajícím Vy, prodáváte třetí straně (výherce aukce), ale příjemcem prostředků z prodeje vozu je TFSCZ, která také celý prodej zastřešuje,
 • po prodeji zbytků a přijetí pojistného plnění, následuje konečné vyrovnání smlouvy: Váš dluh vůči TFSCZ se ponižuje přijatým pojistným plněním a částkou získanou z prodeje zbytků vozu (bez DPH). Případný vzniklý přeplatek Vám bude v oznámeném termínu zaslán na účet.

Třetí možnost dalšího postupu:

Úvěrovou smlouvu můžete ukončit na Vaši vlastní žádost ("ukončení smlouvy na žádost dlužníka"):

 • písemně nás požádáte o předčasné doplacení úvěrové smlouvy, a to z důvodu totální škody, žádost o předčasné ukončení ke stažení zde,
 • smlouvu ukončíme k nejbližšímu možnému datu po obdržení Vaší písemné žádosti,
 • následně obdržíte přesné vyčíslení částek pro doplacení úvěrové smlouvy,
 • po úhradě všech závazků plynoucích z úvěrové smlouvy) obdržíte potvrzení o řádném splacení úvěrové smlouvy a originál technického průkazu,
 • pojistné plnění je poté v plné výši uhrazeno na Váš účet,
 • poté můžete zbytky vozidla (vrak) prodat, či jakkoli jinak, s ním dle svého uvážení naložit

Odcizení vozidla

Odcizením vozidla se rozumí:

 • krádež vozidla (zmocnění se vozidla s úmyslem nakládat s ním jako s vlastním),
 • zmocnění se vozidla loupeží proti jeho uživateli,
 • neoprávněné užívání (zmocnění se vozidla v úmyslu vozidlo přechodně užívat).

Námi doporučený postup je-li vozidlo financováno prostřednictvím leasingu:

 • nahlašte pojistnou událost Policii ČR a příslušné pojišťovně (u které pojišťovny máte vozidlo pojištěno, zjistíte ze smluvní dokumentace), pro nahlášení pojišťovně můžete použít tohoto odkazu www.allianz.cz (týká se i klientů s vozidly pojištěnými v rámci Toyota Pojištění), www.koop.cz,
 • nahlašte tuto skutečnost naší společnosti TFSCZ - pro nahlášení potřebujeme znát číslo leasingové smlouvy, datum vzniku pojistné události,
 • dále doložte potřebné doklady na pojišťovnu (vyplněné písemné hlášení pojistné události - viz. výše, hlášení od Policie ČR a ostatní pojišťovnou požadované doklady),
 • na základě usnesení od Policie ČR o odložení věci (pakliže je pachatel neznámý, toto usnesení je vydáváno cca do 60 dnů od data vzniku pojistné události - odcizení vozidla), je leasingová smlouva ukončena z důvodu odcizení vozidla,
 • pojišťovna vystaví závěrečnou zprávu, která obsahuje informaci o výši pojistného plnění, spoluúčasti, pojistné plnění je pak v plné výši zasláno TFSCZ,
 • na závěr leasingová společnost vystaví konečné vyrovnání leasingové smlouvy. Případný přeplatek je zaslán klientovi na účet.

Námi doporučený postup je-li vozidlo financováno prostřednictvím úvěru:

 • nahlašte pojistnou událost Policii ČR a příslušné pojišťovně (u které pojišťovny máte vozidlo pojištěno, zjistíte ze smluvní dokumentace), pro nahlášení pojišťovně můžete použít tohoto odkazu www.allianz.cz (týká se i klientů s vozidly pojištěnými v rámci Toyota Pojištění), www.koop.cz,
 • nahlašte tuto skutečnost naší společnosti TFSCZ - pro nahlášení potřebujeme znát číslo leasingové smlouvy, datum vzniku pojistné události,
 • dále doložte potřebné doklady na pojišťovnu (vyplněné písemné hlášení pojistné události - viz. výše, hlášení od Policie ČR a ostatní pojišťovnou požadované doklady),
 • na základě usnesení od Policie ČR o odložení věci (pakliže je pachatel neznámý, toto usnesení je vydáváno cca do 60 dnů od data vzniku pojistné události - odcizení vozidla), je leasingová smlouva ukončena z důvodu odcizení vozidla,
 • pojišťovna vystaví závěrečnou zprávu, která obsahuje informaci o výši pojistného plnění, spoluúčasti, pojistné plnění je pak v plné výši zasláno TFSCZ,
 • na závěr leasingová společnost vystaví konečné vyrovnání leasingové smlouvy. Případný přeplatek je zaslán klientovi na účet,

Smlouvu ukončí TFSCZ na základě oznámení od pojišťovny a Usnesení od Policie k datu obdržení pojistného plnění ( klient hradí splátky v plné výši do doby, než přijde pojistné plnění):

 • smlouva je ukončena a Vám je zaslána Dohoda s vyčíslením dlužné částky, která je ponížena přijatým pojistným plněním,
 • podepsanou Dohodu klient zašle v odpovědní obálce do sídla leasingové společnosti a uhradí případný dluh. V případě, že vznikne přeplatek, je vrácen klientovi po obdržení podepsané Dohody,
 • pokud jsou vyčíslené částky uhrazeny, je Vám odesláno potvrzení o řádném splacení úvěrové smlouvy.

Další možný postup:

Úvěrovou smlouvu můžete ukončit na Vaši vlastní žádost ("ukončení smlouvy na žádost dlužníka"):

 • nahlašte pojistnou události Policii ČR, pojišťovně a naší společnosti TFSCZ
 • písemně nás požádáte o předčasné doplacení úvěrové smlouvy a to z důvodu odcizení, žádost o předčasné ukončení ke stažení zde,
 • smlouvu ukončíme k datu, ke kterému obdržíme písemnou žádost od klienta,
 • na základě této žádosti obdržíte přesné vyčíslení částek pro doplacení úvěrové smlouvy,
 • po úhradě všech závazků plynoucích z úvěrové smlouvy (dle dohody je možno na úhradu použít pojistné plnění) obdržíte potvrzení o řádném splacení úvěrové smlouvy a originál technického průkazu,
 • o pojistné plnění je v plné výši nebo částečné výši (v případě částečné, nebo plné úhrady závazků z úvěrové smlouvy pojistným plněním) uhrazeno na Váš účet.

Pojistné plnění

Pojistné plnění představuje:

 • v případě poškození vozidla účelně vynaložené náklady na jeho opravu za použití nových náhradních dílů nebo částí vozidla a na jeho odtah, maximálně však do výše obvyklé ceny vozidla v ČR v době bezprostředně před škodnou událostí po odečtení dohodnuté spoluúčasti.
 • v případě totální škody či odcizení vozidla náklady na pořízení vozidla stejného druhu a kvality v ČR snížené o částku odpovídající stupni opotřebení či jiného znehodnocení s přihlédnutím k dané situaci na trhu v ČR; výsledná částka se dále snižuje o výši dohodnuté spoluúčasti. Z pojistného plnění se odečítá zůstatková hodnota použitelných zbytků vozidla představující částku, za kterou je možné zbytky zpeněžit.

Spoluúčastí se rozumí částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se pojištěný (pojistník - v závislosti na typu smlouvy) podílí na pojistném plnění. Její výše bývá obvykle (v případě havarijního pojištění sjednávaného přes Toyota Financial Services Czech s.r.o.) 1% spoluúčast, min. 1 000 Kč, 5% z pojistného plnění, min. 5 000,-Kč, nebo 10% z pojistného plnění, min. 10 000,-Kč.

Pojistné plnění nad 10 000,-Kč je obvykle zasíláno na účet Toyota Financial Services Czech s.r.o. Zákazník však může požádat o zaslání plnění přímo na svůj účet, nebo účet autorizovaného servisu zn. Toyota/Lexus, který Vaše vozidlo po nehodě bude opravovat, a to vyplněním dokumentu "Žádosti o devinkulaci (souhlas s vyplacením pojistného plnění", za předpokladu, že na Vaší smlouvě (leasingové/úvěrové) nejsou v danou chvíli žádné pohledávky po splatnosti.

 

Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Jednička ve spolehlivosti TÜV zpráva 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1