Informace trvale přístupné spotřebiteli

podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a zákona č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele.

1) Kontaktní údaje poskytovatele

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

sídlo: Praha 5, Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 155 00

poštovní adresa pro doručování: Praha 5, Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 155 00

IČO: 65413261

DIČ: CZ65413261

telefonní číslo: +420 222 998 300

e-mail: toyotafinance@toyotafinance.cz

web: www.toyotafinance.cz

2) Registr poskytovatele

Poskytovatel je zapsán obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44764.

Poskytovatel je zapsán jako nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů v registru vedeném Českou národní bankou ve smyslu § 53 an. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Do registru je možné nahlédnout na internetových stránkách www.cnb.cz v sekci Seznamy a evidence – Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů – Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru.

3) Mechanismus vyřizování stížností u poskytovatele

Stížnosti spotřebitelů jsou přijímány v písemné formě, spotřebitelé mohou pro podání stížností využít Formulář podání stížnosti/reklamace pro spotřebitele (ZDE). Bližší informace jsou stanoveny ve stížnostním řádu ZDE .

4) Mimosoudní řešení sporů

a. Spotřebitelské úvěry:

Spory mezi spotřebitelem jako dlužníkem a poskytovatelem jako věřitelem z úvěrové smlouvy lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Spory mezi spotřebitelem a poskytovatelem ze smluv, které byly uzavřeny spolu či v souvislosti s úvěrovou smlouvou (pojištění vozidla, správa vozidla) lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

b. Vztahy mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem:

Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem ze sjednaného pojištění vozidla lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5) Orgán dohledu

Nad činností poskytovatele podle zákona č. 257/2016 Sb, o spotřebitelském úvěru, vykonává dohled Česká národní banka (www.cnb.cz).

6) Proces poskytování spotřebitelského úvěru, informace vyžadované od spotřebitele za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

a. Spotřebitel, který má zájem o financování koupě vozidla prostřednictvím spotřebitelského úvěru, může poskytovatele požádat o poskytnutí úvěru na úhradu kupní ceny vozidla nebo její části formou vyplnění poptávkového listu. Formulář poptávkového listu je k dostání v sídle poskytovatele, u prodejců vozidel, zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů nebo si jej spotřebitel může stáhnout z internetových stránek poskytovatele. Nedohodnou-li si strany něco jiného, spotřebitel podepíše a předá úplně a pravdivě vyplněný poptávkový list prodejci, s nímž zamýšlí uzavřít kupní smlouvu na koupi vozidla, kde zejména uvede jméno a příjmení, rodné číslo/datum narození (u cizinců), trvalé bydliště, kontaktní adresu, číslo běžného účtu, číslo občanského průkazu/pasu a druhého dokladu totožnosti, rodinný stav, telefon, e-mail, údaje o hlavním příjmu, zaměstnavateli, měsíčním čistém příjmu, jiném příjmu, údaje o dluzích a závazcích a jejich výši, informace o exekucích a insolvenčních řízeních vedených proti spotřebiteli, osobách žijících ve společné domácnosti atd. Spotřebitel je povinen k poptávkovému listu přiložit poskytovatelem požadované doklady sloužící k ověření jeho totožnosti (minimálně 2 doklady totožnosti – zpravidla občanský průkaz a řidičský průkaz/pas) a schopnosti úvěr splácet (minimálně 3 výpisy z běžného účtu spotřebitele, potvrzení o výši příjmů spotřebitele). V přiměřeném rozsahu bude poskytovatel zjišťovat obdobné údaje i o manželovi spotřebitele a ručiteli.

b. Bude-li to nezbytné k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, je spotřebitel na požádání poskytovatele povinen doplnit či vysvětlit informace poskytnuté podle písm. a. Nesplní-li spotřebitel tuto svoji povinnost v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem a poskytovatel z tohoto důvodu nebude schopen posoudit úvěruschopnost spotřebitele, pak poskytovatel spotřebitelský úvěr neposkytne.

c. Poskytovatel na základě spotřebitelem poskytnutých informací nebo, považuje-li to poskytovatel za nezbytné, pak na základě nahlédnutí do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele (dále také jen „databáze“), posoudí schopnost spotřebitele úvěr splácet a spotřebitele o schválení či zamítnutí jeho žádosti vyrozumí. Je-li žádost o poskytnutí úvěru zamítnuta na základě výsledku vyhledávání v databázi, poskytovatel okamžitě a bezplatně spotřebitele vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi.

d. Pokud poskytovatel schválí poskytnutí úvěru, poskytne zároveň spotřebiteli informace uvedené v § 95 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, včetně doby, po kterou bude poskytovatel těmito informacemi vázán, a to na formulářích podle § 99 odst. 1 uvedeného zákona o spotřebitelském úvěru.

e. Spotřebitel může závazně navrhnout uzavření úvěrové smlouvy až poté, co obdržel informace podle písm. d.

f. Poskytovatel podmiňuje poskytnutí úvěru, není-li písemně dohodnuto jinak, zajištěním peněžitých dluhů spotřebitele z úvěrové smlouvy zajišťovacím převodem vlastnického práva spotřebitele k vozidlu, na jehož koupi je úvěr určen, na poskytovatele, a to na dobu do splnění všech peněžitých dluhů spotřebitele vůči poskytovatele z úvěrové smlouvy a dalších smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou. Spotřebitel je oprávněn vozidlo užívat na základě smlouvy o výpůjčce vozidla, která je v rámci smluvní dokumentace mezi poskytovatelem a spotřebitelem uzavřena.

g. Pokud poskytovatel vyhodnotí spotřebitele jako úvěruschopného, předloží spotřebiteli návrh na uzavření konkrétní úvěrové smluvní dokumentace, kterou spotřebitel v případě souhlasu podepíše a tím dojde k jejímu uzavření.

h. Na základě uzavřené úvěrové smlouvy pak poskytne poskytovatel konkrétní spotřebitelský úvěr.

7) Poskytování rady

Poskytovatel neposkytuje spotřebiteli radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

8) Účel použití spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr je vázán výhradně na úhradu kupní ceny (nebo její části) úvěrovou smlouvou financovaného vozidla.

9) Zajištění spotřebitelského úvěru

Poskytovatel standardně podmiňuje poskytnutí úvěru, není-li písemně dohodnuto jinak, zajištěním peněžitých dluhů spotřebitele z úvěrové smlouvy zajišťovacím převodem vlastnického práva spotřebitele k vozidlu, na jehož koupi je úvěr určen, na poskytovatele, dle § 2040 a násl. občanského zákoníku, a to na dobu do splnění všech peněžitých dluhů spotřebitele vůči poskytovateli z úvěrové smlouvy a dalších smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou.

10) Doba trvání spotřebitelského úvěru

Délka trvání spotřebitelského úvěru činí od 12 do 72 měsíců

11) Zápůjční úroková sazba

Poskytovatel poskytuje spotřebitelské úvěry s pevnou (fixní) úrokovou sazbou. Po dobu řádného trvání úvěrové smlouvy se tak úroková sazba nemění.

12) Poskytovatel poskytuje spotřebitelské úvěry pouze v korunách českých (Kč).

13) Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru u poskytovatele

 • Kupní cena vozidla 400.000,- Kč vč. DPH
 • Úhrada části kupní ceny vozidla spotřebitelem 120.000,- Kč
 • Celková výše spotřebitelského úvěru 280.000,- Kč
 • Délka úvěrové smlouvy 37 měsíců
 • Četnost splácení měsíční
 • Počet splátek 37

- 36 měsíčních pravidelných splátek jistiny s úrokem bez pojištění, 4.394,- Kč (s pojistným za pojištění* je pak každá splátka ve výši 5.389,- Kč)

- 37 poslední zvýšená splátka 160.000,-Kč, představuje nesplacený zbytek jistiny

 • Zápůjční úroková sazba 5,70% p.a
 • RPSN 11,54%
 • Celkové náklady spotřebitelského úvěru 74.004,-Kč

- Úrok 38.184,-Kč

- Pojištění vozidla 35.820,-Kč

 • Celková částka zaplacená spotřebitelem včetně pojistného za pojištění* 354.004,- Kč

Do celkových nákladů uvedeného příkladu nejsou zahrnuty náklady spojené s doplňkovými službami, které nejsou povinné a nejsou tedy podmínkou získání úvěru, a proto se ani nepromítají do RPSN.

Nepovinnými doplňkovými službami jsou například správa vozidla nebo další pojištění, ve kterých se nejedná o pojištění vozidla.

Například s úvěrovou smlouvou byla sjednána jako doplňková služba správa vozidla.

 • Celková cena za správu vozidla činí 36.000,-Kč
 • Četnost splácení splátek za správu měsíční
 • Počet splátek 36
 • Měsíční splátka za správu 1.000,-Kč

* zahrnuje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vozidla Toyota Pojištění s limitem pojistného plnění 50/50 mil. Kč a spoluúčastí ve výši 5%, min. však 5.000,- Kč a garantovanou sazbou pojistného po celou dobu trvání úvěrové smlouvy

14) Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek

Spotřebitel je po poskytnutí vázaného spotřebitelského úvěru povinen hradit poskytovateli pravidelné splátky celkem obsahující splátky jistiny, úroky, pojistné sjednané v souvislosti s poskytnutím úvěru spotřebiteli, případně platby za jiné doplňkové služby. Počet splátek celkem i jejich výše je vždy stanovena ve splátkovém kalendáři, který tvoří součást úvěrové smlouvy. Splátky celkem jsou hrazeny měsíčně, a to k druhému kalendářnímu dni následujícího měsíce po dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je poslední den kalendářního měsíce, za který se splátka celkem platí. Splátky celkem jsou hrazeny na účet TFSCZ uvedený v úvěrové smlouvě pod variabilním symbolem - číslem úvěrové smlouvy. Spotřebitel obdrží k úvěrové smlouvě splátkový kalendář.

15) Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Spotřebitel je oprávněn zůstatek poskytnutého úvěru zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru, nedošlo-li již k odstoupení od úvěrové smlouvy nebo jinému jejímu ukončení. Spotřebitel je povinen nejpozději s takovým předčasným splacením úvěru poskytovatele písemně o úmyslu předčasně splatit úvěr či jeho část informovat. Pokud tak neučiní nebo platba nebude řádně identifikována, použije spotřebitel přijatou mimořádnou platbu na úhradu peněžitých dluhů spotřebitele vůči poskytovateli v pořadí jejich splatnosti a zbytek přijaté platby spotřebiteli (či jinému odesílateli platby) vrátí; taková případná mimořádná platba účinky předčasného splacení úvěru spotřebitelem nemá. Bude-li přijatá mimořádná platba podle písemné informace spotřebitele určena k předčasnému splacení části úvěru, má spotřebitel nárok na poměrné snížení celkových nákladů na úvěr, poskytovatel přepočítá výši splátek celkem, vystaví nový splátkový kalendář a zašle jej spotřebiteli; další platby bude spotřebitel provádět podle nového splátkového kalendáře.

Poskytovatel má právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením, nejvýše však ve výši 1% z takto předčasně splacené části úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok, nebo ve výši 0,5% z takto předčasně splacené části úvěru, není-li tato doba delší než jeden rok, přičemž tato náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do sjednaného skončení úvěru. Tyto náklady budou stanoveny tím způsobem, že budou sečteny veškeré osobní a věcné náklady, které poskytovateli vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru spotřebitelem. Tyto náklady, omezené uvedeným limitem, je spotřebitel poskytovateli povinen zaplatit na základě výzvy poskytovatele ve lhůtě jejich splatnosti.

16) Informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem

Podmínkou získání spotřebitelského úvěru u poskytovatele je uzavření pojištění vozidla (pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vozidla) jako doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem. Spotřebitel je při uzavírání pojištění vozidla omezen nabídkou poskytovatele. Pojištění vozidla sjedná a uzavře poskytovatel, náklady za pojištění vozidla jsou zahrnuty v RPSN.

Sjednání a uzavření doplňkové služby týkající se jiného pojištění je volitelné, není podmínkou získání úvěru a náklady za sjednání a uzavření doplňkové služby týkající se jiného pojištění nejsou zahrnuty do RPSN.

Sjednání a uzavření doplňkové služby týkající se správy vozidla je volitelné, není podmínkou získání úvěru a náklady za sjednání a uzavření doplňkové služby týkající se správy vozidla nejsou zahrnuty do RPSN.

17) Důsledky nedodržení závazků

Nedodržení závazků vyplývající z uzavřené úvěrové smlouvy nebo související s úvěrovou smlouvou mohou mít pro spotřebitele následující důsledky:

a. povinnost k úhradě náhrady škody, pokud vznikla poskytovateli v důsledku porušení závazků spotřebitele;

b. povinnost k úhradě úroků z prodlení z peněžitých dluhů spotřebitele vůči poskytovateli;

c. povinnost k úhradě smluvních pokut, uplatněná smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, je-li spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy; omezení podle věty první se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3000 Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500 Kč; souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000 Kč;

d. výkon zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu, případně jiného zajištění;

e. odstoupení od úvěrové smlouvy a zánik doplňkových služeb sjednaných s úvěrovou smlouvou, kdy poskytovatel může realizovat zajištění (např. zajišťovací převod vlastnického práva) a spotřebitel je povinen poskytovateli na výzvu zaplatit:

- dosud nesplacenou jistinu úvěru,

- dlužné úroky ke dni odstoupení od úvěrové smlouvy,

- dlužné nároky ze smluv o doplňkových službách (například pojistné, splátky za správu vozidla, apod.), které byly sjednány mezi poskytovatelem a spotřebitelem,

- pojistné již zaplacené poskytovatelem pro období po odstoupení od úvěrové smlouvy,

- náklady spojené se zabavením, přepravou, parkováním, pojištěním a prodejem vozidla, a to v souvislosti s výkonem práv ze zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu,

- náhradu škody,

- dohodnuté smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné peněžité dluhy spotřebitele vůči poskytovateli z úvěrové smlouvy a ze smluv o doplňkových službách;

f. vymáhání dlužných nároků vůči spotřebiteli ze strany poskytovatele prostřednictvím soudu nebo i mimosoudně (u finančního arbitra, České obchodní inspekce apod.), v takovém případě hrozí spotřebiteli riziko, že vedle vymáhaných dlužných nároků bude povinen zaplatit i úroky z prodlení a další příslušenství a náklady spojené s vymáhaným dlužným nárokem jako jsou soudní poplatek, náklady právního zastoupení, apod.;

g. vymáhání soudně přiznaných nároků poskytovatele vůči spotřebiteli, které spotřebitel dobrovolně neuhradil, a to prostřednictvím exekučního řízení, což je spojeno s dalšími náklady na výkon exekuce;

h. insolvenční řízení vedeném vůči spotřebiteli;

i. negativní vliv na posuzování úvěruschopnosti spotřebitele v budoucnu, včetně zápisu o nedodržení závazků spotřebitele do příslušných databází určených pro posuzování úvěruschopnosti a schopnosti splácet.

 

Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Jednička ve spolehlivosti TÜV zpráva 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1